Algemene voorwaarden en EULA
Provadie

1. Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
App: De applicatie “Provadie” voor het maken van taxatieopnames en het daarmee verbonden dashboard waarin de rapporten kunnen worden uitgewerkt en gefinaliseerd;
Contractpartij: de partij die met Provadie een overeenkomst aangaat voor het gebruik van de App door één of meerdere Gebruikers;
Eindgebruikerslicentie (EULA): Het door Provadie aan Gebruiker verstrekte gebruiksrecht op de App;
Gebruiker(s):Iedere (rechtmatige) gebruiker die gebruik maakt van de App;
Provadie: de besloten vennootschap Provadie B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75036916;
Tekeningsbevoegde: Degene die namens een Contractpartijbevoegd is om een overeenkomst aan te gaan met Provadie voor het gebruik van de App door één of meerdere Gebruikers.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Provadie goederen en/of diensten levert aan Gebruikers.
1.3. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Contractpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Provadie en Contractpartij treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen overeen te komen met eenzelfde strekking of doel

2. Overeenkomst
2.1. De overeenkomst tussen Provadie en de Contractpartij komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Provadie en/of het verstrekken van een (doorlopende) machtiging op een (bank)rekening bij een Nederlandse bankinstelling waarbij de Tekeningsbevoegde van Contractpartij erkent beschikkingsbevoegd te zijn om de overeenkomst aan te gaan en de machtiging af te geven.Het afgeven van een machtiging of de bevestiging door Provadie wordt gezien als een digitaal akkoord.
2.2. Een Contractpartij kan meerdere Gebruikers aanmelden die vallen onder de overeenkomst met Provadie en op basis van de afgegeven machtiging door Tekeningsbevoegde.
2.3. Alle aanbiedingen van Provadie zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk gemeld.

3. Producten en abonnementen
3.1. Provadie hanteert vier producten/abonnementen om gebruik te maken van haar App:
A. Prijs per opname, geeft de Gebruiker de mogelijkheid om per opname via de App af te rekenen
B. Brons-abonnement, geeft de Gebruiker het recht op 10 opnames per maand, voor iedere opname die daarop volgt geldt een verlaagd tarief;
C. Zilver-abonnement, geeft de Gebruiker het recht op 20 opnames per maand, voor iedere opname die daarop volgt geldt een verlaagd tarief;
D. Platinum-abonnement, geeft de Gebruiker het recht op een onbeperkt aantal taxaties per maand.
3.2. Alle abonnementen van Provadie hebben een initiële looptijd van één jaar. Na het verstrijken van deze initiële periode wordt het abonnement telkens voor eenzelfde periode van één jaar stilzwijgend verlengd, tenzij Contractpartij het abonnement schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voorafgaand het einde van het lopende contractjaar. Provadie is gerechtigd het abonnement op ieder moment te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
3.3. Een abonnement eindigt van rechtswege indien de Contractpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op het vermogen wordt gelegd, dan wel indien de onderneming in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden
3.4. De Contractpartij heeft de mogelijkheid om kosteloos een abonnement te upgraden (van Brons of Zilver naar Zilver of Platinum). Downgraden kan alléén van Platinum naar Zilver. Voor het downgraden wordt het abonnement omgezet en gaat vanaf dat moment de initiële looptijd van één jaar lopen.
3.5. Abonnementen zijn persoonsgebonden aan een Gebruiker en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Provadie.

4. Accounts
4.1. Voor het (veilig) gebruik van de App is een persoonlijk account aanmaken noodzakelijk. De Gebruiker kan een account aanmaken via de website https://provadie-dashboard.nl/auth/login. De Gebruiker kiest daarbij ook het gewenste abonnement zoals opgenomen in 3.1.
4.2. De Tekeningsbevoegde van de Contractpartij dient (indien van toepassing: uiterlijk bij het verstrijken van de proefperiode) een (doorlopende) machtiging te verstrekken voor betaling aan Provadie.
4.3. Er kunnen meerdere Gebruikers (bijvoorbeeld medewerkers van een Contractpartij) worden aangemeld op basis van de overeenkomst met Contractpartij en een daarbij afgegeven machtiging door Tekeningsbevoegde. Indien er meerdere Gebruikers worden aangemeld op basis van een één machtiging, dienen nieuwe Gebruikers te worden toegevoegd op basis van deze machtiging. Dit kan de Gebruiker zelf aangeven tijdens het aanmaken van zijn account en door bevestiging van Tekeningsbevoegde van Contractpartij.

5. Tarieven en betaling
5.1. Alle tarieven zijn in EURO en exclusief omzetbelasting (BTW).
5.2. Provadie hanteert een tarievenoverzicht voor de alsdan geldende tarieven. Provadie is gerechtigd om de tarieven eens per kalenderjaar te herzien. Hier wordt de Contractpartij/Gebruiker uiterlijk twee maanden van tevoren over bericht.Indien de Contractpartij/Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is de Contractpartij/Gebruiker gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.
5.3. De App biedt koppelingen aan met het Kadaster en andere derde partijen waarmee aankopen kunnen worden gedaan door Gebruiker. Indien Gebruiker kadastrale producten aanschaft worden deze producten aanvullend in rekening gebracht. De actuele prijs wordt getoond in de applicatie.Voor wat betreft deze aankopen erkent u dat er geen recht is de aankoop te herroepen krachtens de Wet Koop op Afstand.
5.4. Betalingen vinden plaats door middel van een aan Provadie afgegeven (doorlopende) incassomachtiging. De Contractpartij dient er zorg voor te dragen dat Provadie het verschuldigde bedrag van het opgegeven (bank)rekeningnummer kan incasseren. Indien de incasso middels SEPA plaatsvindt wordt deze uitgevoerd binnen 14 dagen na factuurdatum met incassant id NL97ZZZ750369160000. Alle kosten, die voor Provadie verbonden zijn aan de inning van wat de Contractpartij aan Provadie verschuldigd is, komen voor rekening van de Contractpartij.
5.5. Bij niet tijdige betaling verkeert de Contractpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd, vermeerderd met alle (buiten)gerechtelijke incassokosten. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Indien Contractpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Provadie de vordering uit handen geven, in welk geval Contractpartij naast het dan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Provadie onverlet.
5.6. Provadie heeft het recht ontvangen of gegenereerde gegevens, documenten of databestanden onder zich te houden totdat Contractpartij alle aan Provadie verschuldigde bedragen heeft voldaan.

6. Garanties en aansprakelijkheid
6.1. Provadie zal zich in te spannen om gemelde gebreken aan de App zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen (Provadie mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update); maar voor het overige niets.
6.2. De totale aansprakelijkheid van Provadie wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd langer dan 12 maanden, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 12 maanden. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Provadie voor directe schade, of op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan EUR 15.000.
6.3. De aansprakelijkheid van Provadie voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Contractpartij, enzovoorts, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens, documenten of rapporten en/of onjuiste inhoud van documenten of rapporten gegenereerd met de App door de Gebruiker.
6.4. De uitsluitingen van aansprakelijkheid uit artikelen 6.2 en 6.3 komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Provadie.
6.5. Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Provadie. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.
6.6. De App communiceert via internet met een server onder beheer van Provadie om de dienst te kunnen leveren. Provadie spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar doet hierover geen garanties. Van tijd tot tijd kan Provadie updates doorvoeren aan de server, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden. Provadie doet haar best Gebruikers hierover vooraf te informeren. Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op dienstverlening ten aanzien van de server.
6.7. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore, Google Play of de door derden geleverde diensten in de App (koppelingen Kadaster etc.).

7. Persoonsgegevens
7.1. De App verwerkt persoonsgegevens van Contractpartijen/of derden. Provadie zal de App adequaat beveiligen zoals opgenomen in de Verwerkersovereenkomst. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform privacyverklaring die te vinden is op www.provadie.nl/privacyverklaring.
7.2. Contractpartij vrijwaart Provadie voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in de App waarvoor Contractpartij verantwoordelijk is, tenzij de Contractpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn.

8. Overmacht
8.1. Provadie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht van Provadie wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers (van o.a. koppelingen in de App, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoringen, (iv) storingen van internet, datanetwerk-of telecommunicatiefaciliteiten, (v) oorlog en natuurrampen.
8.2. Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, hebben partijen de mogelijkheid de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst is gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zijn.

9. Overig
9.1. De overeenkomst tussen Provadie en Contractpartij wordt beheerst door Nederlands recht.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Provadie gevestigd is.
9.3. Provadie is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op Provadie van haar overneemt.
9.4. Provadie is gerechtigd deze voorwaarden waaronder de eindgebruikersovereenkomst van tijd tot tijd te herzien. Provadie zal geen wijzigingen doorvoeren die in strijd zijn met de geldende wetgeving. Provadie zal minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan de Contractpartij.

Eindgebruikerslicentie voor Provadie
1. Scope van de licentie
1.1. De bepalingen en definities uit de algemene voorwaarden van Provadie zijn onverkort van toepassing op deze eindgebruikerslicentie. Hetgeen bepaalt in de Eindgebruikerslicentie prevaleert boven de algemene voorwaarden, voor zover deze tegenstrijdig zouden zijn.
1.2. Provadie verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van de App een gebruiksrecht (Eindgebruikerslicentie) voor de App (applicatie en het dashboard). Dit recht is beperkt tot persoonlijk gebruik door Gebruiker
1.3. Deze Eindgebruikerslicentie is persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.
1.4. Het doel van de App is het leveren van een dienst voor de zakelijke markt, het staat Gebruikers uiteraard vrij om Provadie te gebruiken op welke manier hij/zij dat wil binnen de grenzen van de voorwaarden en de wet.
1.5. Het is niet toegestaan om:
– de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;
– de App in kopie te geven aan derden;
– de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
– wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
– aanduidingen van Provadie als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
1.5. Gebruiker mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.
1.6. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s Appstore voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken.
1.7. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken.
1.8. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.

2. Intellectuele eigendom
2.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de App (applicatie en dashboard), de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Provadie. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag Gebruiker de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
2.2. De rechten van de met de App tot stand gebrachte voortbrengselen (documenten, rapporten, foto’s etc.) berusten bij de Gebruiker. Gebruiker verstrekt hiertoe aan Provadie een eeuwigdurende niet-exclusieve en onbeperkte licentie omdeze voortbrengselen te gebruiken.
2.3. De App omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen Gebruiker een gebruiksrecht onder de betreffende opensourcelicenties. Deze zijn opgenomen in de bijlage. Deze Eindgebruikerslicentie geldt niet op deze opensourcepakketten, en niets uit deze Eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan u verleend onder een opensourcelicentie.
2.4. De App maakt gebruik volgende opensource producten: React native, Nativebase en React navigation.

3. Updates
3.1. Provadie brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.
3.2. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore, Google Play, waarbij de Gebruiker verantwoordelijk is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.
3.3. Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is Provadie afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore, Google Play, waarover Provadie geen controle heeft. Provadie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.
3.4. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt Gebruiker altijd vooraf gemeld en Gebruiker heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat u akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.

4. Ondersteuning
4.1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en de bijbehorende Dashboard.
4.2. Provadie zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website en/of e-mail (of andere aan Gebruikers bekend gemaakte kanalen). Provadie doet echter geen garanties dat alle door Gebruiker aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.

5. Duur van de overeenkomst
5.1. Deze Eindgebruikerslicentie treedt in werking bij ingebruikname van de App en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht.
5.2. De Eindgebruikerslicentie mag door Provadie op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
5.3. Deze Eindgebruikerslicentie eindigt van rechtswege indien Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op het vermogen van Gebruiker of Contractpartij wordt gelegd, dan wel indien Gebruiker of Contractpartij in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.
5.4. Na beëindiging van de Eindgebruikersovereenkomst (om welke reden dan ook) dient Gebruiker ieder gebruik van Provadie te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van Provadie verwijderen van al uw systemen.

6. Gebruik data
6.1 Het is Provadie toegestaan om alle -door Gebruiker-ingevoerde data te gebruiken voor eigen doeleinden. Deze data zal Provadie primair gebruiken voor het aanbieden van referentiegegevens aan andere gebruikers van Provadie. Versie November 2019

Bijlage I Opensource licentie React Native MIT License
Copyright (c) Facebook, Inc. and its affiliates.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in allcopies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Overige gebruikte open source op basis van React Native:
•”@react-native-community/async-storage”: “^1.5.0”,
•”event-emitter”: “^0.3.5”,
•”moment”: “^2.24.0”,
•”native-base”: “^2.12.1”,
•”native-base-autocomplete”: “^1.3.2”,
•”prop-types”: “^15.7.2”,
•”react”: “16.8.3”,
•”react-native”: “0.59.8”,
•”react-native-datepicker”: “^1.7.2”,
•”react-native-fs”: “^2.13.3”,
•”react-native-geolocation-service”: “^2.0.1”,
•”react-native-gesture-handler”: “^1.2.1”,
•”react-native-image-picker”: “^0.28.1”,
•”react-native-keychain”: “^3.1.2”,
•”react-native-linear-gradient”: “^2.5.4”,
•”react-native-pdf”: “^5.1.3”,
•”react-native-snap-carousel”: “^3.8.0”,
•”react-native-svg”: “^9.5.3”,
•”react-navigation”: “^3.9.1”,
•”rn-fetch-blob”: “0.10.13”,
•”uuid”: “^3.3.2”